10 دلیل برای سرمایه گذاری در ترکیه

  1. اقتصاد موفق
  2. جمعیت
  3. نیروی کار واجد شرایط و رقابتی
  4. محیط سرمایه گذاری باز برای هر نوع نوآوری
  5. زیرساخت ها
  6. مرکزیت و موقعیت بی نظیر
  7. مركز و راهروی انرژي اروپا
  8. مالیات کم و امکانات زیاد
  9. توافق نامه گمرکی با اتحادیه اروپا از سال 1996
  10. بازار داخلی بزرگ