براساش تصمیم منتشر شده در تاریخ 19.09.2018 در روزنامه رسمی، برخی مقررات در مورد گذار خارجیان به تابعیت ترکیه تغییر کرده است. 

دولت ترکیه اخیرا قانونی برای اخد شهروندی ترکیه تصویب کرده است .اصلاح ماده 20 قانون اساسی مقررات شهروندی ترکیه در تاریخ 12.01.2017 و همچنین اصلاحات اعمال شده در سپتامبر 2018 بر روی ماده 106 قانون اساسی، حداقل مبلغ سرمایه گذاری روی ملک جهت اخذ شهروندی ترکیه از 1000000 دلار (یک میلیون دلار) به 250000 دلار( دویست و پنجاه هزار دلار) کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این اصلاحیه:

سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 500000 دلار (پانصد هزار دلار) سرمایه ثابت در ترکیه با تاییدیه وزارت اقتصاد ترکیه، این مبلغ قبلا 2000000 دلار (دو میلیون دلار) بوده است

خرید ملک به ارزش 250000 دلار (دویست و پنجاه هزار دلار) و تعهد بر عدم فروش ملک تا حداقل سه سال: این مبلغ قبلا 1000000 (یک میلیون دلار) بوده است.

سپرده گذاری در بانکهای ترکیه و یا خرید سهام دولتی و حفظ آن به مدت حداقل 3 سال که هر دوی آنها باید به تایید مقامات ترکیه برسد (این مبلغ قبلا 3000000 دلار بوده است)

استخدام 50 کار ترک و یا بیشتر تایید شده توسط وزارت کار ترکیه. (که قبلا 100 کارگر بوده است)

مستندات منبع پولی که برای سرمایه گذاری استفاده می شود باید بطور شفاف ارائه شود تا از قانونی بودن آن اطمینان حاصل گردد.